TIETOSUOJASELOSTE, General Data Protection Regulation GDPR- ASETUS SELOSTE TIETOJENKÄSITTEY TOIMISTA

Rekisterinpitäjä

Carrot Palvelut Oy Y-tunnus 2162727-5 Mannerheimintie 15 A 00260 Helsinki Puh. 010 80 2000

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Toimitusjohtaja

www.carrot.fi/yhteystiedot

Tietosuojavastaava

Toimitusjohtaja

www.carrot.fi/yhteystiedot

Rekisterin nimi

Työnhakijoita, työntekijöitä, asiakkaita ja työnantajayhteisöjen yhteyshenkilöitä koskevia tietoja sisältävä rekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Carrot Palvelut Oy:n ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden (myöhemmin Carrot) asiakkaiden eli työnhakijoiden ja työnantajien yhteen saattaminen, sekä siihen toimintaan kulloinkin liittyvien palveluiden tuottaminen ja kehittäminen, asiakassuhteiden hoitaminen ja markkinointi. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sekä EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti.

Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisterissä voidaan käsitellä muun muassa seuraaviin ryhmiin sisältyviä rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja: työnhakijan perustiedot, kuten nimi, yhteystiedot (osoite, sähköpostiosoite, puhelin- ja faksinumerot), syntymäaika työnhakijaan liittyvät erityiset tiedot, jotka ovat tarpeen työhön soveltuvuuden arvioimiseksi, kuten koulutus, ammatti, erityisosaaminen, ajokorttitiedot, auton käyttömahdollisuus työtehtävissä sekä lainsäädännön salliessa ja velvoittaessa luottotiedot, turvallisuusselvitys sekä rikostaustaotteen esittäminen ja siihen liittyvät tunnistetiedot, työnhakijan henkilö- ja soveltuvuusarviotesteihin, sekä huumetesteihin liittyvä tiedot, työnhakijan edellisiin tai nykyiseen työsuhteeseen liittyvät tiedot, kuten työnantajat, työsuhteen alkamisajat ja kestot sekä työtehtävien laatu, työnantajan antamat suositukset, työnhakijan työnhakua koskevat tiedot, kuten toiveet haetusta työpaikasta, palkkatoive, haettu työntekemispaikka, mahdolliset työn aloittamiseen ja lopettamiseen liittyvät tiedot. Rekisterinpitäjän asiakkaana olevan työnantajayhteisön perustiedot, kuten nimi ja yhteystiedot (osoite, sähköpostiosoite, puhelin- ja faksinumerot) sekä yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot. Rekisterinpitäjän ja rekisteröityjen väliseen asiakassuhteeseen liittyvät tiedot, kuten tilaustiedot, tiedot tapaamisista, mahdolliset suoramarkkinointiluvat ja -kiellot sekä osapuolten välinen muu yhteydenpito ja puheluiden sekä tapaamisten mahdolliset tallenteet palveluun liittyvät tiedot, kuten tieto siitä, mille rekisterinpitäjän asiakkaana olevalle työnantajayhteisölle työnhakijan esittely on lähetetty.

Säännönmukaiset tietolähteet

Työnhakija ja työnantajayhteisön yhteyshenkilö itse, esimerkiksi työhakemuksen jättämisen ja asiakassuhteen käynnistymisen yhteydessä. Työnhakijan edelliseen tai nykyiseen työsuhteeseen liittyviä tietoja kerätään työnhakijan suostumuksella myös tämän työnantajilta saadun palautteen perusteella. Työnhakijan suostumuksella tietoja voidaan kerätä myös työnhakijaa arvioivilta tahoilta kuten rekisterinpitäjän arviointitehtäviä suorittavilta työntekijöiltä sekä rekisterinpitäjän asiakkaina toimivilta työnantajayhteisöiltä. Henkilötietojen päivityksiä, kuten nimi- ja osoitetietojen päivityksiä, saadaan myös päivityspalveluita tarjoavilta yrityksiltä ja viranomaisilta.

Tietojen luovutus

Rekisteriin tallennettuja työnhakijoita ja työntekijöitä koskevia henkilötietoja luovutetaan henkilön antaman suostumuksen perusteella rekisterinpitäjän asiakkaina oleville työnantajayhteisöille työnhakijoiden ja työnantajien yhteen saattamiseksi.

Lisäksi rekisteriin tallennettuja henkilötietoja luovutetaan voimassa olevan lainsäädännön sallimalla ja velvoittamalla tavalla viranomaisille, joilla on lakiin perustuva oikeus saada rekisteristä tietoja, kuten verottajalle, eläkevakuutusyhtiöille ja tapaturmavakuutusyhtiölle, sekä rekisterinpitäjän lukuun toimiville palveluyrityksille, jotka toimivat rekisterinpitäjän lukuun rekisterinpitäjän maksupalvelua, tietojenkäsittelyä tai muihin niihin verrattaviin tehtäviin liittyen.

Carrot ei luovuta rekisteriin tallennettuja henkilötietoja muille kuin edelle mainituille tahoille, ellei tietojen luovuttamiseen ole erikseen pyydetty rekisteröidyn suostumusta. Henkilötietoja ei luovuteta myöskään EU-alueen ulkopuolelle.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta EU-alueen tai ETA:alueen ulkopuolelle.

Tietojen säilytysajat ja poistaminen

Tietoja säilytetään vain tarvittava aika, jonka jälkeen tiedot poistetaan järjestelmistä ja arkistoista. Joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja palkanmaksua koskevien vastuiden, toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen näyttämiseksi.

Henkilön pyynnöstä häntä koskeva henkilötieto voidaan poistaa tai anonymisoida Carrotin järjestelmistä ja tietoa ei enää käytetä selosteessa lueteltuihin tarkoituksiin.

Osalle tietoa lainsäädäntö asettaa velvoitteita tiedon pidempiaikaiselle tallentamiselle, mm. seuraaviin tarkoituksiin:

  • Kirjanpitolaki ja työsuhdelainsäädäntö määrittelee tiedolle pidempiä säilytysaikoja riippumatta siitä sisältääkö aineisto henkilötietoja tai ei
  • Riittävien varmuuskopioiden ottaminen Carrotin tietokannoista ja järjestelmistä tietojen turvaamiseksi, virhetilanteiden korjaamiseksi ja tietoturvan sekä jatkuvuuden varmentamiseksi

Tarkempi tieto tietojen säilytysajoista on tilattavissa gdpr@carrot.fi tai tietosuojavastaavalta.

Rekisterin suojaus

Rekisteri sijaitsee suojatulla tietoympäristössä vahvasti suojatulla (GDPR:n mukaisesti salattu) palvelimella. Tietoaineiston käsittely ja rekisterin tarkoituksen mukaiset luovutukset on suojattu käyttäjätunnuksin, salasanoin, palomuurein ja hallinnollisin tietoturvatoimin. Myös mahdolliset manuaaliset rekisterit jotka pohjautuvat rekisterin sisältöön, sekä tietoaineiston käsittely ja rekisterin tarkoituksen mukaiset luovutukset on suojattu käyttäjätunnuksin, salasanoin, palomuurein ja hallinnollisin tietoturvatoimin.

Tarkastus- ja korjausoikeus

Henkilöllä on oikeus:

  • Saada pääsy itseään koskeviin henkilötietoihin, mukaan lukien oikeus saada jäljennös sinua koskevista henkilötiedoista
  • Pyytää häntä koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista
  • Tietyin edellytyksin pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Voit tehdä oikeuksiesi käyttämistä koskevan pyynnön ottamalla yhteyttä meihin. Pyynnön tulee olla riittävällä tavalla yksilöity, jotta voimme todentaa henkilöllisyytesi. Jos jossakin tapauksessa emme pysty joltain osin toteuttamaan pyyntöäsi, kuten poistamaan kaikkia tietoja joiden säilyttämiseen meillä on lakisääteinen velvollisuus (esimerkiksi luotonantotiedot) tai oikeus, ilmoitamme sinulle asiasta.

Jos sinulla on kysyttävää henkilötiedoistasi tai haluat ohjeet tallennettujen tietojesi näkemiseen tai poistamiseen, ota yhteyttä gdpr@carrot.fi

Tai voit lähettää tarkastuspyynnön kirjallisesti ja allekirjoitettuina osoitteella:

Carrot Palvelut Oy / Helsinki/ Tarkemmat yhteystietomme löydät: www.carrot.fi/yhteystiedot

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää oikaisemaan, poistamaan tai täydentämään rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto pois lukien, jo suoritetun palkanmaksun edellyttämät viranomaisten vaatimat ilmoitukset. Jollei rekisteröidyn vaatimusta tiedon korjaamisesta hyväksytä, annetaan rekisteröidylle kirjallinen todistus asiasta.